weight factor
WF
تعیین بهترین ضریب وزنی برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی یکی از شابع ترین سوالات در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه و همینطور فرایندهای مرتبط با مدیریت پروژه تعیین بهترین ضریب وزنی برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی هست و سوال ...
توسط
تومان