OPM
opm and pmo
PMO و OPM PMO و OPM به رابطه میان دفتر مدیریت پروژه و مدیریت پروژه سازمانی بر اساس آیین نامه OPM می پردازد ، قبلا در مقاله "PMO بر اساس تعریف PMBOK ویرایش ششم" به معرفی دفتر مدیریت پروژه پرداخته ...
portfolio-management
مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 مدیریت پروژه سازمانی (OPM) و استراتژی ها از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحات ۱۶ و ۱۷ راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ...
توسط
تومان