منشور پروژه چیست ؟
منشور پروژه
منشور پروژه ( project charter) منشور پروژه سندی است که یک فاز و یا یک پروژه را رسمیت می بخشد. project charter هدف پروژه را تعریف می کند و مدیر پروژه و سطوح اختیاراتش را برای پروژه تفویض می کند. ...
توسط
تومان