معماری پراگماتیک
dzn_Rem-Koolhaas-golden
بیانیه طراحی معماری رم کولهاوس بیانیه طراحی معماری رم کولهاوس عنوان مقاله ای است که در بخش تخصصی معماری irpme.ir  به ان میپردازیم. ما  در قسمت اول (فلسفه معماری دیکانستراکشن ) ، قسمت دوم (سبک معماری دیکانستراکشن)  و قسمت سوم ...
توسط
تومان