مدیریت
download
عملکردها و مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK6 عملکردها و مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحه ۱۶ PMBOK ویرایش ششم می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه شده است و در وب سایت irpme.ir انتشار داده می شود.   ...
توسط
تومان