مدیریت پروژه چیست؟
۴۴۴۶۴۲۶۹ – project management concept image with business icons and copyspace.
مدیریت پروژه  علم مدیریت پروژه جدید نیست . مدیریت پروژه از صدها سال پیش مورد استفاده قرار گرفته شده است . ترجمه مقدمه  صفحات ۱ و ۲ PMBOK ویرایش ششم در رابطه با مدیریت پروژه مدیریت پروژه جدید نیست . مدیریت پروژه ...
توسط
تومان