مدیریت پروژه چابک
agile
روشی برای بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک چکیده متدولوژی های چابک بطور گسترده ای در سرتا سر جهان حال پیاده سازی و استفاده هستند. بیش از ۲۰ متدولوژی متفاوت چابک وگونه های  مختلف آن وجود دارند ...
توسط
تومان