مدیریت پرتفولیو چیست؟
Portfolio-Management
مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6 مدیریت سبد پروژه ها ( پرتفولیو) از دیدگاه PMBOK6  نرجمه  صفحه ۱۵ راهنمای دانش مدیریت پروژه (پی ام باک ۶ ) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری به فارسی ترجمه ...
توسط
تومان