مدیریت عملکردها
download
عملکردها و مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK6 عملکردها و مدیریت پروژه از دیدگاه PMBOK6 ترجمه صفحه ۱۶ PMBOK ویرایش ششم می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه شده است و در وب سایت irpme.ir انتشار داده می شود.   ...
Portfolio-Pyramid
روابط میان پروژه ، طرح ، پرتفولیو و مدیریت عملکردی      روابط میان پروژه ، طرح ، پرتفولیو و مدیریت عملکردی موضوعی است که PMBOK6 در صفحات ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ به آن پرداخته است و امروز به ...
توسط
تومان