مدل سازی اطلاعات ساختمان
bim311
مدل سازی اطلاعات ساخت BIM با توجه به افزایش هزینه های ساخت ، کمبود منابع ، لزوم افزایش توجیه پذیری ساخت و ساز و عواملی از این دست ، توجه به واژه ای تحت عنوان مدل سازی اطلاعات ساخت یا ...
توسط
تومان