فاز های پروژه از دیدگاه پی ام باک 6
project-management
فاز پروژه از دیدگاه PMBOK6 فاز پروژه از دیدگاه PMBOK6  ترجمه صفحات ۲۰ و  ۲۱ راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK 6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه و در سایت irpme.ir  به انتشار در آمده ...
توسط
تومان