سیستم کنترل یکپارچه تغییر
change 1
سیستم کنترل یکپارچه تغییر سیستم کنترل یکپارچه تغییر یک فرایند رسمی برای ارزیابی تغییرات پروژه است .تغییرات می بایست در یک رفتار زمانمند قدرت بخشی ، پیاده سازی و ارتباط بخشی شوند.   سیستم کنترل یکپارچه تغییر یک فرایند رسمی ...
توسط
تومان