دفتر مدیریت پروژه
opm and pmo
PMO و OPM PMO و OPM به رابطه میان دفتر مدیریت پروژه و مدیریت پروژه سازمانی بر اساس آیین نامه OPM می پردازد ، قبلا در مقاله "PMO بر اساس تعریف PMBOK ویرایش ششم" به معرفی دفتر مدیریت پروژه پرداخته ...
pmo-coordination
PMO بر اساس تعریف PMBOK ویرایش ششم PMO بر اساس تعریف PMBOK ویرایش ششم ترجمه صفحات ۴۸ و ۴۹ راهنمای دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK 6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه و در سایت irpme.ir قرار ...
توسط
تومان