دفتر مدیریت پروژه از دیدگاه pmbok6
pmo-coordination
PMO بر اساس تعریف PMBOK ویرایش ششم PMO بر اساس تعریف PMBOK ویرایش ششم ترجمه صفحات ۴۸ و ۴۹ راهنمای دانش مدیریت پروژه ویرایش ششم (PMBOK 6) می باشد که توسط مهندس حامد ذوالفقاری ترجمه و در سایت irpme.ir قرار ...
توسط
تومان