درباره آزمون PMP
PMP 1
آزمون PMP چگونه است؟-ترجمه از کتاب ریتا-۲۰۱۸ آزمون PMP چگونه است؟-ترجمه از کتاب ریتا-۲۰۱۸ صفحه ۲۱ که با عنوان what is the PMP like? در این کتاب آورده شده است.   آزمون مدیریت پروژه حرفه ای از دید کتاب ریتا ...
توسط
تومان