خانه موسیقی رم کولهاس رم کولهاس
Rem-Koolhaas-banner-2
مبانی خاص معماری دیکانستراکشن ( معمار : رم کولهاوس ) مبانی خاص معماری دیکانستراکشن ( معمار : رم کولهاوس ) عنوان مقاله ای است که در بخش تخصصی معماری irpme.ir  پس از توضیح در قسمت اول (فلسفه معماری دیکانستراکشن ) ...
توسط
تومان