بررسی سطوح مختلف مدل سازی ساختمان BIM
BIM1
سطوح ۴ گانه بلوغ BIM سطوح ۴ گانه بلوغ BIM -ترجمه شده از کتاب دستامه BIM صفحه ۴۰ می باشد که در سال ۲۰۱۸ به چاپ رسیده است .     سطوح BIM     سطح صفر BIM این سطح ...
توسط
تومان