مدیریت کیفیت پروژه
form o
یکی از مهم ترین اصول جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات تهیه فرم هایی با فرمت های استاندارد جهت ثبت و ارائه اطلاعات و ایجاد دیتا بیس های اطلاعاتی جهت ارائه گزارشات مدیریتی می باشد. به عنوان مثال جهت مدیریت ...
aa
چک لیست کنترل کیفیت مدیریت کیفیت یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت هر پروژه ای به حساب می آید . در هنگام سفارش و یا خرید هر محصولی که چندین نمونه مشابه دارد معمولا خریداران یا سفارش دهندگان چندین ...
دوره آموزشی مدیریت پروژه
برگزاری دوره تخصصی مدیریت پروژه مدیریت پروژه شامل به کارگیری علم، هنر و فن می باشد برای هدایت و کنترل یک پروژه به صورت هدفمند نیاز مبرم به علم مدیریت پروژه وجود دارد. دوره تخصصی مدیریت پروژه با هدف ایجاد ...
توسط
تومان