مدیریت ذی نفعان پروژه
stakeholder management
مدیریت ذی نفعان از دیدگاه PMBOK6 همان طور که می دانید از ویرایش پنجم PMBOK مفهوم مدیریت ذی نفعان به عنوان یک حوزه دانشی به این راهنما اضافه شد و در ویرایش ششم نیز بطور تکمیل تری در این استاندارد ...
form o
یکی از مهم ترین اصول جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات تهیه فرم هایی با فرمت های استاندارد جهت ثبت و ارائه اطلاعات و ایجاد دیتا بیس های اطلاعاتی جهت ارائه گزارشات مدیریتی می باشد. به عنوان مثال جهت مدیریت ...
دوره آموزشی مدیریت پروژه
برگزاری دوره تخصصی مدیریت پروژه مدیریت پروژه شامل به کارگیری علم، هنر و فن می باشد برای هدایت و کنترل یک پروژه به صورت هدفمند نیاز مبرم به علم مدیریت پروژه وجود دارد. دوره تخصصی مدیریت پروژه با هدف ایجاد ...
توسط
تومان