برترین مقالات و کتابهای زبان انگلیسی
thinking-skills
کتاب مهارت های تفکر یا thinking-skills همان طور که از عنوان این کتاب مشخص است ، موضوع اصلی بررسی و ارائه راهکارهای صحیح فکر کردن و یا به عبارتی بدست آوردن مهارت صحیح فکر کردن . برخی از سر فصل ...
توسط
تومان