زبان انگلیسی
LEARN-ENGLISH2
چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم-بخش ۲-قسمت ۳ چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم- شامل ۳ بخش خواهد بود . بخش ۱ در پست های گذشته به اتمام رسید و اکنون نوبت می رسد به بخش ۲ که اختصاص خواهد ...
LEARN-ENGLISH2
چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم-بخش ۲-قسمت ۲ چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم- شامل ۳ بخش خواهد بود . بخش ۱ در پست های گذشته به اتمام رسید و اکنون نوبت می رسد به بخش ۲ که اختصاص خواهد ...
LEARN-ENGLISH2
چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم-بخش ۲-قسمت ۱ چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم- شامل ۳ بخش خواهد بود . بخش ۱ در پست های گذشته به اتمام رسید و اکنون نوبت می رسد به بخش ۲ که اختصاص خواهد ...
LEARN ENGLISH
چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم-بخش ۱-قسمت ۵ چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم- شامل ۳ بخش خواهد بود . بخش ۱ اختصاص خواهد یافت به مهارت صحبت کردن (SPEAKING) این بخش شامل ۵ قسمت خواهد بود که در سری ...
LEARN ENGLISH
چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم-بخش ۱-قسمت ۴ چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم- شامل ۳ بخش خواهد بود . بخش ۱ احتصاص خواهد یافت به مهارت صحبت کردن (SPEAKING) این بخش شامل ۵ قسمت خواهد بود که در سری ...
LEARN ENGLISH
چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم-بخش ۱-قسمت ۳ چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم- شامل ۳ بخش خواهد بود . بخش ۱ احتصاص خواهد یافت به مهارت صحبت کردن (SPEAKING) این بخش شامل ۵ قسمت خواهد بود که در سری ...
LEARN ENGLISH
چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم-بخش ۱-قسمت ۲ چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم- شامل ۳ بخش خواهد بود . بخش ۱ احتصاص خواهد یافت به مهارت صحبت کردن (SPEAKING) این بخش شامل ۵ قسمت خواهد بود که در سری ...
LEARN ENGLISH
چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم-بخش ۱-قسمت ۱ چگونه زبان انگلیسی را فرا بگیریم- شامل ۳ بخش خواهد بود . بخش ۱ احتصاص خواهد یافت به مهارت صحبت کردن (SPEAKING) این بخش شامل ۵ قسمت خواهد بود که در سری ...
صفحه-اول-آزموون-۱۱
آزمون آنلاین (MSRT MOCK TEST) آزمون MSRT شامل ۳ قسمت می باشد که مهم ترین و امتیاز آورترین قسمت این آزمون بخش گرامر می باشد. در صورت تسلط کامل بر گرامر می توانید نمره قابل قبولی در این قسمت بدست ...
reading-skill-msrt-mini_20c9c45396d3571ef580e4dd5c8be73c
نکات نهایی پیش از شرکت در آزمون MSRT ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبین محترم آزمون MSRT قبل از شرکت در آزمون MSRT لازمه نکاتی رو مدنظر قرار بدهید : با توجه به اینکه آزمون آتی MSRT نزدیک است و ...
1 2 3 4
توسط
تومان