معماری
bim311
مدل سازی اطلاعات ساخت BIM با توجه به افزایش هزینه های ساخت ، کمبود منابع ، لزوم افزایش توجیه پذیری ساخت و ساز و عواملی از این دست ، توجه به واژه ای تحت عنوان مدل سازی اطلاعات ساخت یا ...
dzn_Rem-Koolhaas-golden
بیانیه طراحی معماری رم کولهاوس بیانیه طراحی معماری رم کولهاوس عنوان مقاله ای است که در بخش تخصصی معماری irpme.ir  به ان میپردازیم. ما  در قسمت اول (فلسفه معماری دیکانستراکشن ) ، قسمت دوم (سبک معماری دیکانستراکشن)  و قسمت سوم ...
Rem-Koolhaas-banner-2
مبانی خاص معماری دیکانستراکشن ( معمار : رم کولهاوس ) مبانی خاص معماری دیکانستراکشن ( معمار : رم کولهاوس ) عنوان مقاله ای است که در بخش تخصصی معماری irpme.ir  پس از توضیح در قسمت اول (فلسفه معماری دیکانستراکشن ) ...
تفاوت-سبک-دیکانستراکشن-و-فولدینگ-آرچینا-۱
سبک معماری دیکانستراکشن سبک معماری دیکانستراکشن عنوان مقاله ای است که قصد داریم در بخش تخصصی معماری irpme.ir  به ان بپردازیم در مقاله قبلی به موضوع فلسفه دیکانستراکشن پرداختیم که پیشنهاد میشود پیش از مطالعه این مقاله به مطالعه ان ...
thJDDY2H78
  فلسفه معماری دیکانستراکشن   فلسفه معماری دیکانستراکشن عنوان مقاله ای است که در بخش تخصصی معماری irpme.ir قصد پرداختن به آن را داریم ، از آنجایی که بررسی فلسفه معماری دیکانستراکشن بدون شناخت و آشنایی با مفهوم دیکانستراکشن میسر ...
توسط
تومان