بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک

مدیریت پروژه چابک

روشی برای بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک

چکیده

متدولوژی های چابک بطور گسترده ای در سرتا سر جهان حال پیاده سازی و استفاده هستند. بیش از ۲۰ متدولوژی متفاوت چابک وگونه های  مختلف آن وجود دارند . انتخاب و پیاده سازی متدولوژی به انواع پروژه ، سازمان و کارکنان آن  بستگی دارد . خصوصیات کارکنان ، روابط متقابلشان و انگیزه آنها یکی از جنبه هایی است که بطور جدی می تواند موفقیت پیاده سازی متدولوژی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ، این فاکتورها در طی پیاده سازی متدولوژی نیز نیاز دارند مورد ارزیابی و درنظر گرفته شدن قرار گیرند. هدف این مقاله توصیف روشی است برای بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک بر اساس ویژگی های تیم پروژه می باشد . روش ارائه شده در برگیرنده بهترین کاربرد عملی از مدیریت تغییرات ، بومی سازی متدولوژی و پیاده سازی می باشد و از روش های تحقیق جامعه شناسانه و انگیزه بخشی استفاده می نماید. روش بوسیله مطالعه موردی صنعتی مورد ارزیابی قرارگرفته است.

 

۱-    مقدمه

پروژه های بسیاری به دلیل بلوغ سطح پایین بلوغ پروژه با شکست روبرو می شوند در نتیجه این نشان می دهد که متدولوژی مدیریت پروژه ای که بخوبی تعریف و اصلاح شده باشد برای هر سازمانی ضروری است . پیاده سازی یک متدولوژی مدیریت پروژه چابک یکی از بالاتری رده های فرایند سازماندهی توسعه نرم افزاری می باشد . کاربردهای متفاوت متدولوژی های مدیریت پروژه چابک  از زمان انتشار بیانیه چابک صورت پذیرفته شده است  و تحقیقات متفاوتی در مورد پیاده سازی های موفق و نا موفق انجام شده است .

پیاده سازی مرتبط است با ویژگی افراد ، دوره های آموزشی ، مشتریان ، تیم ( اندازه ، انطباق ، انگیزه ) فرهنگ سازمانی ، برنامه ریزی ، زمانبندی و غیره .

متدولوژی های گسترده و انواع مختلف چابک وجود دارند. برخی از رایج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در  نشریات ، Scrum, ، extreme programming ، Kanban ، lean software development ، feature driven development ، agile unified process، dynamic systems development method (DSDM) و غیره می باشند.

متدولوژی های چابک سعی در تعریف ضوابط زیر دارند :

مدیریت پروژه

چرخه حیات پروژه

مدیریت تیم

تحویل و مهندسی

اینطور نیست که همه متدها همه ضوابط را پوشش  دهند. برای مثال DSDM   همه ضوابط را توصیف می کند اما Scrum فقط مدیریت تیم و چرخه حیات پروژه را توصیف می نماید. تمرکز روی مدیریت تیم و اهمیتش در همه متدولوژی های چابک وجود دارد. بدون تیم پروژه اثر بخش و خود سازمان یافته ، توانمند سازی و انگیزه بخشی افراد ، پیاده سازی متدولوژی چابک چالش برانگیز است . دیگر فاکتور های موفقیت توسعه نرم افزار چابک وابسته به فاکتورهای سازمانی ،کارکنان ، فرایند و فاکتور های تکنیکی و پروژه ها می باشند.

پیاده سازی متدولوژی شامل قدم های ذیل می باشد :

شناسایی متدولوژی مناسب

شناسایی الزامات اختصاصی سازمان ،

بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی  .

بومی سازی متدولوژی مدیریت پروژه با مطالعات متفاوت بطور گسترده ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است . نگرش هایی که می تواند برای بومی سازی متدولوژی مدیریت پروژه مورد استفاده قرار گیرد از چابک اختصاصی به عنوان مثال توسعه نرم افزار اختصاصی  تا روش های کلی مهندسی متغییر است

بومی سازی بوسیله

شناسایی نقش ها

شناسایی تمرین ها

شناسایی مصنوعات و فرایند هایی که برای شرایط کنونی نیاز به مناسب سازی دارند.

انجام شده است.

موقعیت بوسیله فاکتورهای متفاوت مرتبط با تیم ، محیط داخلی و خارجی ، اهداف ، سطوح بلوغ و دانش های پیشین شناسایی می شود. به همین دلیل فاکتور های تیم؛ اندازه ، توزیع ، گردش ، همکاری های قدیم ، همکاری های خوب ، دامنه / ابزار / تکنولوژی / فرایند دانش ها را تجزیه و تحلیل می نمایند .

جنبه های تیم پروژه مورد بازنگری قرار گرفته شده مانند روابط داخلی و انگیزه در متدهای بومی سازی شده موجود متدولوژی های مدیریت پروژه چابک پیش نهاد شده اند که برای اصلاح فرایند های پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک برای هر تیم پروژه آماده سازی شوند.

با این وجود ، به عنوان هدف این تحقیق به دنبال توصیف یک روش برای بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک بر اساس ویژگی تیم می باشد. روش ارائه شده در برگیرنده بهترین کاربرد عملی از مدیریت تغییرات ، بومی سازی متدولوژی و پیاده سازی می باشد و از روش های تحقیق جامعه شناسانه و انگیزه بخشی برای تجزیه و تحلیل کارکنان تیم پروژه  استفاده می نماید. مشارکت اصلی این روش یکپارچگی روابط داخلی و انگیزه بخشی تیم پروژه در فرایند بومی سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک با هدف بهبود اثر بخشی تیم و سازمان خود می باشد . ارزیابی روش ارائه شده بوسیله تحقیق مطالعه موردی در شرکت تکنولوژی اطلاعات انجام شده است .

بقیه مقاله به بخش های زیر سازمان دهی شده است :

بخش ۲ یک نگاه کلی از متد بیان شده  را ارائه می نماید. مطالعه موردی در بخش ۳ توصیف می شود . نتیجه گیری و کار آتی در بخش پایانی این مقاله ارائه می شود.

 

۲-    روش

متد ارائه شده برای بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک مبتنی بر بهترین کاربرد های عملی در مدیریت تغییر ، بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی ، و استفاده از روش های تحقیق جامعه شناسانه و انگیزه بخشی می باشد. فرایند روش توسعه مبتنی بر تحقیق علمی طراحی شده شامل شناسایی مشکل ( بیان مساله ) طراحی متد ارائه شده و ارزیابی بوسیله مطالعه موردی می باشد. یک نگاه کلی بر روش در شکل ۱ ارائه شده است و باز بینی با جزئیات فازها جلوتر در این بخش می شود.

fig-1

 

۱-۲- فاز آماده سازی

فاز آماده سازی کمک می کند سازمان یا تیم پروژه برای تغییر متدولوژی آماده شود. پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه در بر گیرنده تغییرات فرایند های فیزیکی با توجه به کارفرمایان را شامل می شود .هر کارفرمای دخیل در فرایند تغییر می بایست در مورد توانایی های متدولوژی مدیریت پروژه چابک و میزان کاربردی بودن آن در رسیدن به اهداف پروژه قانع شود.یکی از متدهای بازسازی توصیه شده برای آماده سازی پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک روش ADAPTing است که شامل قدم های زیر می باشد : آگاهی (Awareness) ، تمایل (Desire) ، توانایی (Ability) ، ارتقا (Promotion) و انتقال (Transfer) می باشد.

۲-۲- فاز تجزیه و تحلیل کارکنان

فاز تجزیه و تحلیل کارکنان اطلاعاتی در رابطه با انگیزه ، روابط میان فردی ، گروه های کوچک ، رهبران رسمی و غیر رسمی و نقش های محتمل متدولوژی چابک کارکنان را ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل کارکنان بر اساس دو روش می باشد : جامعه شناسانه و انگیزه بخشی. روش جامعه شناسانه از تحقیق میدانی استفاده می کند که تمرکزش روی اندازه گیری کمیتی روابط میان فردی و تجزیه و تحلیل گروه های اجتماعی کوچک است . این تحقیق برتری های اخذ شده کارکنان را به یکی از اعضا تیم دیگر در شرایط اخذ شده ( رسمی و غیر رسمی ) رفع می نماید. تحقیق انگیزه بخش همچنین از تحقیق میدانی برای تجزیه و تحلیل فاکتور ها و مشکلات انگیزشی بر اساس هرم نیازهای مازلو استفاده می کند.

هر دو روش از مراحل پایه : آماده سازی ، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تحقیق میدانی پیروی می کنند . روند کلی در رسم توضیحی ۲ ارائه شده است و توصیف با جزئیات تحقیق میدانی و تجزیه و تحلیل در آن بیان شده است. متناسب سازی سوالات برای موقعیت کنونی و طراحی تحقیق در طی مراحل آماده سازی انجام پذیرفت. جمع آوری اطلاعات می تواند با انواع مختلف تحقیق میدانی انجام پذیرید اما یکی از توصیه ها این است که موقعیت مکانی تحقیق و شرایط شرکت کردن در تحقیق توضیح داده شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات جامعه شناختی شامل طراحی جامعه شناسانه و جامعه شناختی ، محاسبه شاخص های متفاوت جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل روابط داخلی گروه ها می شود و اصالت آن استفاده تجزیه و تحلیل های شبکه اجتماعی را ساختار دهی می نماید. خلاصه متدهای استفاده شده برای تجزیه و تحلیل جامعه شناختی در رسم توضیحی ۳ نشان داده شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات انگیزه ، گروه های انگیزه ( انتقال دهنده ، ارتباطات ، ابزار کاربردی عملی ، همکاری، رقابت و موفقیت ) را بر اساس هرم سلسله نیازهای مازلو از از پاسخ دهنده پاسخ ها ودلایل تجزیه و تحلیل را شناسایی کرد.

 

۳-۲- فاز انتخاب متدولوژی مدیریت پروژه چابک پایه

در طی فاز متدولوژی مدیریت پروژه چابک پایه ، متدولوژی مدیریت پروژه چابک موجود که بهترین تناسب را برای شرکت بر اساس ویژگی های شرکت ، تیم و پروژه داشت، انتخاب شد.در اغلب موارد آسان تر است که متدولوژی موجود انتخاب و انطباق داده شود سپس متدولوژی خود را ایجاد کرد.متدولوژی موجود روی پروژه های مختلف بکارگیری شده بود بنابراین مزیت ها و معایب آن در شرایط متفاوت شناسایی شده بود. متدولوژی ها و خط راهنماهای متفاوتی برای انتخاب متدولوژی مدیریت پروژه برای انتخاب متدولوژی مدیریت پروژه وجود دارند که می تواند در این فاز مورد استفاده قرار گیرند. McConnell و غیره.

fig-3

۴-۲-فاز بومی سازی متدولوژی

بومی سازی متدولوژی بر طبق الزامات پروژه و تیم به گرفتن نتیجه بهتر از پیاده سازی متدولوژی کمک می نماید.در طی فاز بومی سازی متدولوژی ( رسم توضیحی ۴ را ببینید. ) مجادله بین متدولوژی انتخاب شده و ضوابط شرکت یا ویژگی های کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بومی سازی مورد نیاز متدولوژی پیاده سازی گردید. اجزای پیرو متدولوژی مدیریت پروژه چابک نیازمند تجزیه و تحلیل در طی فاز بومی سازی هستند: نقش ها ، مصنوعات ، فرایندها و تمارین عملی .

بومی سازی نقش های چایک می تواند به سه طریق دسته بندی شود : سازماندهی نقش های موجود در نقش های چابک ، اضافه کردن نقش های چابک به نقش های موجود و انطباق نقش های چابک به نقش های موجود.پیش از پیاده سازی نقش جدید  ، نیاز است با دقت نقش انتخاب شده و احتمالات پیاده سازی اش مورد آزمایش قرار داده شود .نگرش مشابه بومی سازی برای مصنوعات ، فرایند ها و تمارین عملی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.روش های/خط های راهنمای موجود مختلفی برای پیاده سازی وجود دارند که می توانند مورد استفاده قرار گیرند و غیره.

۵-۲-فاز پیاده سازی متدولوژی

فاز پیاده سازی متدولوژی ( رسم توضیحی ۵ را ببینید.) پیاده سازی متدولوژی را بر طبق مدل پیاده سازی انتخاب شده تضمین می نماید: شروع به کوچک کردن و یا رفتن همه در داخل و با نمایش عمومی و یا خفا . برای پیاده سازی موفقیت آمیز متدولوژی جدید توصیه شده است از چرخه دمینگ یا ShuHaRi principles پیروی شود که در بهبود کیفیت فرایند پیاده سازی کمک می نماید.

fig-5

 

۳-    مطالعه موردی و ارزیابی

متد ارائه شده پیاده سازی شده و در ابتدا در یک مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار گرفت . مطالعه مورد در شرکت IT با اندازه متوسط تیم ۱۰ تا ۱۵ نفره انجام گرفت . توسعه ایده های چابک با برخی اجزا متدولوژی مدیریت پروژه اسکرام قبل از مطالعه موردی مورد استفاده قرار گرفته بود اما متدولوژی بخوبی تعریف نشده بود. توصیف با جزئیات فرایند مطالعه موردی و نتایج در بخش بعدی این قسمت آورده شده است.

۱-۳- طراحی مطالعه موردی

بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک بر اساس متد ارائه شده طبقه بندی شده است . متدولوژی اسکرام به عنوان متدولوژی پایه انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل کارمندان انجام پذیرفته ( قبل از نتیجه در رسم توضیحی ۶ ) و بومی سازی های زیر به اسکرام اضافه گردیده است :

  • بر پایه ضوابط شرکت : ۳ فاکتور جدید (مناقصه، شرایط کسب و کار، سناریوهای آزمون ) ، ۳ نقش (صاحب کسب و کار، سهامدار، تحلیلگر) ، ۲ فرایند (تجزیه و تحلیل مورد نیاز، مدیریت ریسک) و ۲ تمرین عملی (پوکر برنامه ریزی، هیئت مدیره کانبان )
  • بر پایه نتایج تجزیه و تحلیل کارکنان : ۱ نقش ( مدیر پروژه ) ، ۲ فرایند (بازخوانی شخصی،رویدادهای انگیزشی )و ۱ تمرین (تجزیه و تحلیل جفت / برنامه نویسی / تست)

توصیف با جزئیات تجزیه وتحلیل کارکنان و بومی سازی مطالعه موردی خارج از محدوده مقاله می باشد . زمان پیاده سازی ۸ هفته بوده است.ارزیابی مزیت های استفاده از متدولوژی مدیریت پروژه چابک پیاده شده ۶ ماه بعد از پیاده سازی بر اساس دو نوع اطلاعات انجام پذیرفت:

  • تغییر در نتیجه های تجزیه و تحلیل کارکنان با هدف ارزیابی اینکه تجزیه و تحلیل کارکنان مرتبط بومی سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک ، برای روابط اعضا تیم ، خود سازمانی و انگیزه بخشی بهبود ایجاد می نماید. دومین تجزیه و تحلیل کارکنان برای هسته تیم مشابه انجام پذیرفت و نتایج با نتایج نخستین تجزیه و تحلیل مورد مقایسه قرار گرفت.
  • تغییرات در عملکرد پروژه با هدف ارزیابی مزیت های  متدولوژی به خوبی تعریف شده و تیم پروژه متناسب مدیریت پروژه چابک آمار گیری می شود. آمار های عملکرد پروژه جمع آوری شدند و برای ۴ پروژه ( ۳ مورد قبل از و ۱ مورد بعد با متدولوژی جدید ) با ۳ نگاه متفاوت : تعداد وظایف توسعه در مقابل اشکالات، تحلیل ریسک و تعداد جلسات ارزیابی شدند.پروژه ها شبیه یکدیگرند و به توسعه نرم افزار برای یک مشتری مرتبطند. فقط یک پروژه برای مشتری انتخاب شده در طی ۶ ماه بعد از پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک پیاده شده به اتمام رسید. تیم مرکزی پروژه برای همه ۴ پروژه تیم مشابهی است و مقدار کار پروژه ها بوسیله تعداد وظایف درون پروژه اندازه گیری می شود . ( رسم توضیحی ۷ را ببینید)

۲-۳- نتایج مطالعه موردی

رسم توضیحی ۶ تغییرات را در شاخص های جامعه شناسانه در روابط رسمی و غیر رسمی در تجزیه و تحلیل تیم پروژه  خلاصه می نماید. نتایج بهبودهایی در همه شاخص ها نشان داد اما بهترین بهبودها در روابط رسمی بود. تیم پروژه بیشتر به روابط رسمی متصل و متحد است که ویژگی های خوبی برای تیم خود سازمان یافته است . نتایج تحقیق تجزیه و تحلیل انگیزه بهبود در ۶ فاکتور انگیزه را نشان داد جایی که ۳ مورد از آنها می تواند مرتبط با متدولوژی جدید مدیریت پروژه چابک باشد : بهبود صلاحیت هایشان ، حس تعلق و چالش های جدیدشان.

تعداد وظایف توسعه و مشکلات با هدف شناسایی درصد مشکلات در پروژه ها ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتیجه در رسم توضیحی ۷ نشان داده شده است و کاهش مشکلات ارزیابی شد که یک نتیجه خوب بعد از پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک است. یکی از پیش شرکت مالک مدیریت پروژه  تغییر روش شناسی به منظور بهبود مدیریت ریسک و ارتباطات ( داخلی و خارجی ) بود. نتیجه امار های ریسک در رسم توضیحی ۸ الف نشان داده شده است. که افزایش در مقدار مدیریت ریسک را بیان می دارد ، به عنوان مثال تجزیه و تحلیل جزئیات ریسک با ریسک های تعریف شده و پاسخ ریسک. البته ، خطرات شناخته شده تر به علت تجزیه و تحلیل با جزئیات افزایش یافته است. بطور مشابه ، مقدار ارتباطات در رسم توضیحی ۸ ب تجزیه و تحلیل شده است که نشان دهنده افزایش در مقدار ارتباطات داخلی و خارجی می باشد ( در رابطه با ۲ زمان ) . افزایش در مقدار ارتباطات داخلی با یکدیگر با بهبود در شاخص های جامعه شناختی ( مخصوصا شاخص ارتباط متقابل روابط رسمی ) نشان دهنده بهبود در ارتباطات تیم است .

fig-7

fig-8

 

۴-    نتیجه گیری

پیاده سازی متدولوژی های مدیریت پروژه چابک به بهبود فرایند توسعه مرتبط است : بودجه کمتر ، تحویل سریع تر ، ارتباطات بیشتر و اثر بخش ، کیفیت بهتر ، تجزیه و تحلیل ریسک بهتر ، بیش هزینه کرد کمتر و غیره . اما تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات موجود نشان می دهد که مشکلات بسیاری در تیم پروژه وجود دارد که ممکن است کاربردی سازی و موفقیت پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک پروژه را تحت تاثیر قرار دهد.  نخست قبل از پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه جدید آماده سازی تیم لازم است . با روش ارائه شده محتمل است که ساختار تیم  و انگیزه و پذیرش نقش های چابک را تجزیه و تحلیل و نقش های چابک ، مصنوعات ، فرآیند ها و تمارین عملی ای که برای تیم پروژه مناسب ترند را با هدف بهبود خود سازمان دهی تیم ، انگیزه و تاثیرات بومی نمود.تحقیق موردی بیان شده در این مقاله نخستین ارزیابی مد ارائه شذت است. محدیدیت های مد ارائه شده از این قبیل اند که این روش برای تیم کوچکی ( ۱۰ تا ۱۶ نفر) قابل انجام است که همکاری پیشین داشته اند و متدولوژی پایه مدیریت پروژه چابک می بایست انتخاب گردد.این متد در برگیرنده اقدامات بخصوص در رابطه با چگونگی انتخاب و پیاده کردن متدولوژی برای تیم پروژه نمی باشد اما استفاده دوباره از راه حل های موجود متفاوت برای این مراحل که نیازمند دانش کارشناس از روش کاربر در مورد نقش های چابک ، مصنوعات ، فرایند ها و تمارین کاربردی در طی این فعالیت هاست.

کار آتی در برگیرنده تجزیه و تحلیل ویژگی های اضافی یا روش هایی برای تجزیه و تحلیل تیم است که می تواند در طی بومی سازی و پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه چابک ، کمک کند؛ اضافه کردن خطوط راهنمای اینکه نقش ها ، مصنوعات، فرایند ها و تمارین کاربردی چگونه می تواند برای بهبود خود سازمانی و انگیزه تیم مورد استفاده قرار گیرد و بکارگیری متد ارائه شده برای مطالعات موردی جدید می باشد.

106

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان