تعیین بهترین ضریب وزنی برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی

تعیین وزن فعالیت

تعیین بهترین ضریب وزنی برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی

یکی از شابع ترین سوالات در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه و همینطور فرایندهای مرتبط با مدیریت پروژه تعیین بهترین ضریب وزنی برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی هست و سوال میشه که چطور وزن فعالیت مناسب برای گزارش منحنی S در پروژه های ساخت را انتخاب کنیم؟ یا به عبارتی بهترین ضریب وزنی برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی چیست؟

امروز در irpme.ir قصد بررسی این موضوع را داریم

اهمیت تعیین ضریب وزنی

مدیران پروژه های ساختمانی باید به طور مرتب روند پیشرفت پروژه خود را ردیابی کنند. منحنی S احتمالاً یکی از محبوب ترین ابزارهایی است که برای این نوع ردیابی استفاده می شود.

بر اساس روش مدیریت پروژه با ارزش کسب شده ، منحنی S واقعی “ارزش تجمعی کار واقعی انجام شده” را در برابر ارزش کار برنامه ریزی شده نشان می دهد. این “مقدار کار واقعی انجام شده” غالباً بر حسب٪ پیشرفت یا ارزش ریالی  برای فعالیتهای مختلف محاسبه می شود.

به عنوان مثال:

وظیفه /کار برنامه ریزی شده:

کارهای حفاری

محدوده یا مقدار – ۱۰۰ متر مکعب

بودجه – ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

مدت زمان – ۶ روز

نیروی کاری – ۱۸ نفر روز

هزینه دستگاه و تجهیزات – ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

پیشرفت تا تاریخ مبنا:

کار واقعی انجام شده: ۴۰ متر مکعب

زمان واقعی صرف شده: ۲ روز

هزینه های واقعی متحمل شده: ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال

 

با این اوصاف ارزش کار واقعی انجام شده چقدر است؟

در اصل ، کار واقعی انجام شده با زمان صرف شده یا هزینه صرف شده اندازه گیری نمی شود. بلکه کار واقعی انجام شده در این حالت ۴۰ متر مکعب است.

یا از نظر درصد تکمیل – ۴۰٪ کار شده است (۱۰۰/۴۰).

یا از نظر ارزش هزینه ای ، ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزش کار انجام انجام شده است (۴۰٪ X 750000000)

همه اینها تفسیرهای معتبری از میزان کار انجام شده است.

 

ارزش کسب شده از کل پروژه

برای خلاصه کردن ارزش کارهای واقعی انجام شده برای کلیه فعالیتهای مختلف پروژه ، یک گزینه این است که به سادگی تمام ارزشهای کاری واقعی را اضافه کنید.

اما به طور معمول کار نمی کند ، همانطور که فعالیت های مختلف با واحدهای مختلف اندازه گیری می شود طول ، متر ، متر مربع ، کیلوگرم ، تن ، متر و غیره. به سادگی نمی توانید مقادیر اندازه گیری شده در واحدهای مختلف را اضافه کنید ، این دقیقا مانند مقایسه سیب با پرتقال است.

شما به سادگی می توانید ارزش های هزینه ای کار های انجام شده در تمام فعالیت ها را جمع بندی کنید.

یا

در عوض ، می توانید مقدار درصد  پیشرفت را بدست آورید و میانگین وزنی آن را محاسبه کنید.

میانگین وزنی به جای میانگین متوسط (مقدار متوسط) استفاده می شود ، زیرا هر فعالیت سهم متفاوتی در پیشرفت کلی پروژه دارد.

ارزش کسب شده  یک پروژه به عنوان یک میانگین وزنی با استفاده از معادله زیر محاسبه می شود.

 

بهترین ضریب وزنی برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی
معادله محاسبه ارزش کسب شده

جایی که

 EVi = ارزش کسب شده فعالیت i

Wi = وزن فعالیت i

 

وزن فعالیت

در معادله ارزش کسب شده وزن یک فعالیت نشان دهنده اهمیت (یا وزن )یک فعالیت در زمان مقایسه با کل پیشرفت پروژه می باشد. به عنوان مثال : یک کار برنامه ریزی شده برای ۴۰ روز ، شامل ۱۰ کارگر حاضر در کارگاه ، قطعاً مهمتر از یک کار دیگر است که توسط یک فرد و در ۲ روز انجام می شود.

اما گفتن اینکه یک کار مهمتر از دیگری بسیار مفهومی است.

چگونه در آینده تعیین خواهید کرد که این کار تا چه میزان مهمتر است؟

پارامترهای مختلفی وجود دارد که ما می توانیم از آنها برای تعیین کمیت اهمیت یا وزن وظیفه استفاده کنیم ، مانند: مدت زمان کار ، تلاشها (موقت) ، هزینه کل ، ارزش صورتحساب و غیره.

با این وجود کدام یک از این پارامترها دقیق ترین بیان اهمیت یا ارزش یک کار است؟

 

مشخص کردن وزن مناسب فعالیت

مدت زمان ، تلاش ، هزینه های مادی ، هزینه های کارگری و غیره همه نشان دهنده کارهایی است که باید در یک کار انجام شود. اما بعضی اوقات انتخاب کردن تنها یکی از آنها برای نشان دادن وزن وظیفه دشوار است.

به عنوان مثال ، دو کار را در نظر بگیرید :

فعالیت الف )

حفاری برای منطقه A

محدوده / مقدار – ۵۰ متر مکعب

بودجه – ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال

مدت زمان – ۶ روز

نیروی کاری – ۱۲ نفر روز

هزینه دستگاه و تجهیزات – ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

فاکتور به مشتری – ۴۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال

فعالیت ب )

کارهای لوله کشی

محدوده یا مقدار – ۱۰۰ متر لوله ۱ اینچ

بودجه – ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

مدت زمان – ۶ روز

نیروی کاری – ۶ نفر روز

هزینه ماشین آلات و تجهیزات –بدون تجهزات

فاکتور به مشتری – ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال

چگونه می توانیم فاکتور درست را برای نشان دادن وزن یک کار انتخاب کنیم؟

انوع ضریب وزنی که می تواند مورد استفاده قرار گیرند چیستند و وزن فعالیت به چه چیز بستگی دارد؟

مدت زمان

توجه داشته باشید که اگر مدت زمان را به عنوان ضریب وزن انتخاب کنیم ، هر دو کار ۶ روز یکسان دارند. این بدان معنی است که هر دو کار در این پروژه به همان اندازه مهم هستند.

اکنون ممکن است در بعضی موارد درست باشد که تحویل به موقع پروژه فارغ از هزینه های انجام شده از بالاترین اولویت برخوردار باشد.

 

اما به طور معمول ، هر دو برنامه و هزینه برای یک پیمانکار ساخت و ساز مهم است. اگر مدت زمان را به عنوان وزن در نظر بگیریم ، اهمیت هزینه های کار در نظر گرفته نمی شود.

هزینه ها

بنابراین اگر مستقیماً از هزینه های پروژه به عنوان وزن فعالیت استفاده کنیم ، چه اتفاقی می افتد؟

این رویکردی است که معمولاً توسط پیمانکاران ساختمانی استفاده می کنند. هزینه  را  به عنوان وزن «یک کار» در نظر می گیرند و اهمیت آن را متناسب با هزینه ها که نسبتاً دقیق هم هستند می سنجند.

خب در این مثال تقریبا وزن فعالیت الف ۳ برابر وزن فعالیت ب است

 اما ، هزینه های فعالیت های ساختمانی شامل هزینه های کارگری ، خدمات ، مواد و تجهیزات می باشد.

برخی از مدیران پروژه های ساختمانی با تمرکز روی یک نوع هزینه ، بسته به ماهیت پروژه ، به دنبال ساده سازی امور هستند.

هزینه های نیروی کاری

هزینه کار از نظر نفر روز می تواند مستقیما برای پروژه هایی که  تنها کار ساخت و ساز در محدوده کار پیمانکار است و تامین مواد و مصالح توسط کارفرما انجام می شود مورد استفاده قرار گیرد.

در این حالت ، هزینه های کار یا هزینه نفر روز یک کار مستقیماً کل هزینه را در سمت پیمانکار منعکس می کند.

موارد مشابه در مورد طراحی مهندسی ، مشاوره پروژه ها – شامل تلاش هایی مبتنی بر ارائه خدمات حرفه ای می باشد.

 

هزینه مواد و مصالح

به طور کلی ، هزینه های مواد و مصالح مصرفی و هزینه تجهیزات / ماشین آلات نیز در محدوده کار پیمانکار قرار دارد. اما آنها تقریباً همیشه در دل هزینه های کارگری در نظر گرفته می شوند.

از این رو به ندرت توصیه می شود از هزینه های مواد و مصالح مصرفی یا هزینه های ماشین آلات به طور مستقیم به عنوان وزن وظیفه استفاده شود. در عوض ، با افزودن هزینه های مادی به هزینه های نیروی کار ، می توان از هزینه های کلی استفاده کرد.

ارزش صورتحساب یا فاکتور

یک پیمانکار با در نظر گرفتن برخی از حاشیه سود هزینه های کل ، مقدار صورتحساب (یا مقدار فاکتور) هر کار را محاسبه می کند. ارزش صورتحساب یا فاکتور نشان دهنده تمام اقدامات ، هزینه های مواد و مصالح ، هزینه های ماشین آلات ، هزینه های کار و غیره است که در یک مبلغ واحد به هم چسبیده اند.

مقدار فاکتور نشان دهنده اهمیت دقیق یک کار برای پیمانکار است.

به طور معمول ، این بهترین نامزدی است که برای تجزیه و تحلیل ارزش بدست آمده به عنوان وزن وظیفه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جمع بندی

روشهای مختلف مدیریت پروژه مانند مدیریت ارزش کسب شده  و گزارش منحنی S ، اغلب برای محاسبه کارهای مختلف انجام شده برای بدست آوردن پیشرفت کلی پروژه ، باید از وزن فعالیت استفاده کنند. تعیین بهترین ضریب وزنی همواره به ویژگی ها و محدودیت ها و شرایط پروژه بستگی دارد.

برخی از گزینه ها برای این کارها عبارتند از: مدت زمان ، تلاش ، هزینه ، ارزش فاکتور و غیره.

بسته به ماهیت پروژه و در دسترس بودن داده ها ، می توان پارامتر وزنی مناسب را انتخاب کرد.

معمولاً استفاده از مقدار فاکتور برای وزن فعالیت بسیار خوب است ، زیرا شامل کلیه پارامترهای مهم برای پیمانکار یا مدیر پروژه است.

110

حامد ذوالفقاری دارای مدرک بین المللی IMS (سیستم یکپارچه مدیریت در زمینه پروژه های ساخت) از کشور ایتالیا دارای مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت مدرس ، مشاور و نویسنده در زمینه مدیریت پروژه ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ...

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان